book-2d-gospel-of-the-kingdom.png

הדברים הקלאסיים של האל הכול יכול על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

קטעים נבחרים מדבריו הקלאסיים של האל הכול יכול כלולים בספר הזה ונושאים עדות למען כל מי שמקווה ומתפלל להופעתו של אלוהים. הם נושאים עדות על שובו של המושיע על עננים לפני זמן רב, וכן על הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול בעידן המלכות. הדבר גורם לאנושות להכיר בכך שהאל הכול יכול וישוע אדוננו הם אותו אלוהים – הוא השה שנובא עליו בספר ההתגלות, אשר פתח את המגילה ואת שבעה החותמים.

תוכן העניינים

חלק 1 קטעים נבחרים מדברי האל הקלאסיים בנושא בשורת המלכות

הורדה