book-2d-voice-of-God.png

צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים (יסודות למאמינים חדשים)

הספר הזה מלכד את שלושת שלבי עבודתו של אלוהים, את שמותיו, את מסתרי התגלמותו כבשר ודם, את האופן שבו יש להבדיל בין הדרך האמיתית והדרך השגויה והיבטים חדשניים אחרים של האמת של דברי האל. זאת כדי לאפשר לדברים אלה להכות שורש במהירות האפשרית במאמינים חדשים שקיבלו לאחרונה את עבודתו של אלוהים באחרית הימים.

תוכן העניינים

(יסודות למאמינים חדשים)

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

האמיתות על חזיונות שמאמינים חדשים צריכים קודם כל להצטייד בהם

פרק 1, עליכם לדעת שרק האל הכול יכול הוא האל האמיתי היחיד שברא את השמים והארץ וכל צבאם

פרק 2, עליכם להכיר את האמיתות על שמותיו של אלוהים

פרק 4, עליכם להכיר את האמיתות על עבודתו של אלוהים באחרית הימים

פרק 8, הקצים עבור סוגים שונים של בני אדם והבטחתו של אלוהים לאדם

פרק 5, עליכם להכיר את האמיתות על התגלמותו של אלוהים כבשר ודם

פרק 6, כמה יכולות הבחנה שצריכות להיות לכם באמונתכם באלוהים

פרק 7, כמה היבטים אחרים של האמת שהן המינימום שמאמינים חדשים צריכים להבין

הורדה